Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en DéVé Creations, ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel Utrecht onder nummer 74906445 gevestigd aan Zeisterveste 2, 3432AT te Nieuwegein.

Artikel 1: Algemeen
1.1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. DéVé Creations (de Ontwerper): de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, interieurontwerper en tekenaar.
B. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan de Ontwerper als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
C. Opdracht: de overeenkomst tussen de Ontwerper en Opdrachtgever.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Opdrachten die de Opdrachtgever sluit met DéVé Creations. DéVé Creations behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en uit te breiden.
1.3 Als partijen iets anders zijn overeengekomen dan in deze Algemene Voorwaarden is vermeld en dit over en weer schriftelijk hebben bevestigd, dan geldt de afspraak tussen partijen.

Artikel 2: Offertes en opdrachtbevestigingen
2.1 Offertes van DéVé Creations zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat DéVé Creations de opdracht heeft bevestigd, worden herroepen.
2.2 Een verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van DéVé Creations staan omschreven, wordt door DéVé Creations schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door DéVé Creations zijn bevestigd.
2.3 Indien geen van beide partijen de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door de Opdrachtgever is ondertekend, en de Opdrachtgever er desondanks mee instemt dat DéVé Creations aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt de Opdrachtgever geacht de Opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht
3.1 DéVé Creations zal de Opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitvoeren.
3.2 DéVé Creations is de vertrouwenspersoon en raadgever van de Opdrachtgever. Hierbij vertrouwt DéVé Creations op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de Opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de Opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat of niet correct is en aanpassingen van de Opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.3 DéVé Creations kan naar eigen inzicht bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden als een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist.
3.4 Voor een optimale uitvoering van de Opdracht is het noodzakelijk dat zowel DéVé Creations als de Opdrachtgever de aangegeven planning hanteren.
3.5 De Opdrachtgever geeft geen Opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder de interieurarchitect daarin te kennen.
3.6 Genoemde levertijden en planningen zijn altijd een streeftermijn en zijn indicatief. Indien een streeftermijn niet gehaald kan worden, zal DéVé Creations met Opdrachtgever in overleg treden en een nieuwe indicatieve termijn overleggen.

Artikel 4: Wijziging van de opdracht
4.1 Indien de wijziging of aanvulling van de Opdracht financiële en/ of kwalitatieve consequenties heeft, zal DéVé Creations de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten, tenzij dit door de omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
4.2 Meerkosten door wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht van welke aard dan ook, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
4.3 Indien de Opdrachtgever niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. DéVé Creations zal de Opdrachtgever hierover informeren.
4.5 De Opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) van DéVé Creations voor wijziging van een ontwerp op verzoek van de Opdrachtgever dat reeds is vastgesteld of goedgekeurd.

Artikel 5: Inschakelen van derden
5.1 Voor zover voor een goede uitvoering van de Opdracht nodig is, heeft DéVé Creations het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Zij doet dit in overleg met Opdrachtgever en zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
5.2 DéVé Creations aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.
5.3 DéVé Creations is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn.
5.4 Wanneer DéVé Creations, al dan niet in naam van de Opdrachtgever, Opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de Opdrachtgever op verzoek van DéVé Creations deze goedkeuring schriftelijk bevestigen.
5.5 De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met DéVé Creations derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de Opdracht zoals overeengekomen met DéVé Creations. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

Artikel 6. Tarieven
6.1 Alle genoemde prijzen van DéVé Creations worden weergegeven in euro’s en zijn exclusief btw, reiskosten en een eventuele meerprijs voor extra ruimtes. 
6.2 DéVé Creations hanteert een betalingstermijn van 14 dagen tenzij anders is overeengekomen. Na de vervaldatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft DéVé Creations recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat Opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
6.3 Alle genoemde prijzen in een offerte van DéVé Creations zijn gebaseerd op de tarieven die gelden ten tijde van totstandkoming van de Opdracht. Genoemde tarieven en kortingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren diensten en/of producten.
6.4 DéVé Creations behoudt zich het recht voor om tarieven aan te passen.
6.5 Mondeling gemaakte afspraken en bedingen zijn bindend nadat deze schriftelijk of per e- mail door DéVé Creations zijn bevestigd.

Artikel 7: Betaling
7.1 Voorafgaand aan de opdracht ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor een aanbetaling van 50% van de 
initiële opdracht. Na ontvangst van de aanbetaling is de opdracht en afspraken pas definitief. DéVé Creations hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
7.2 In geval van het aankopen van product(en) ontvangt de Opdrachtgever in de meeste gevallen een factuur voor een aanbetaling van 50% van de aankoopwaarde en bij levering een factuur voor restant betaling van 50%. Wanneer een derde partij de levering/ dienst verricht, gelden hun eigen voorwaarden.
7.3 
DéVé Creations hanteert voor de aanbetalingsfactuur voor aankoop van producten een betalingstermijn van 7 dagen. De order wordt bij onze leveranciers geplaatst na ontvangst van de aanbetaling.
7.4 Betaling van het restant dient uiterlijk te geschieden op het moment van levering. 
DéVé Creations hanteert een betalingstermijn van 0 dagen in verband met voorfinanciering en uitlevering.
7.5 De Opdrachtgever is niet gerechtigd om betalingen op te schorten en/ of te verrekenen. 

Artikel 8: Duur en beëindiging
8.1 De opdracht kan tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de Opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.
8.2 Bij tussentijdse beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de Opdracht door DéVé Creations, alsmede bij tussentijdse beëindiging door DéVé Creations wegens verwijtbare handelingen van de Opdrachtgever, is DéVé Creations gerechtigd te vorderen:
(a) 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;
(b) de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die DéVé Creations ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de Opdracht.

Artikel 9: Eigendomsrecht en gebruikt
9.1 In het kader van de geleverde diensten van DéVé Creations blijven alle door DéVé Creations aangedragen werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen, foto’s, andere materialen en bestanden en alle intellectueel eigendomsrechten hierop eigendom van DéVé Creations, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
9.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van DéVé Creations het werk zonder vermelding van naam van DéVé Creations openbaar te maken.
9.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van DéVé Creations of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van DéVé Creations.
9.3 DéVé Creations heeft, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om ontwerpen en/of foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DéVé Creations aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, aan DéVé Creations worden verstrekt. Heeft de Opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is DéVé Creations niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.
10.2 DéVé Creations is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat DéVé Creations is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.3 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door derden worden vervuld, is DéVé Creations voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. 
10.4 Aansprakelijkheid van DéVé Creations is altijd beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van de Opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
10.5 Mocht DéVé Creations tijdens de uitvoering van een Opdracht  in een woning schade toebrengen aan het interieur van de Opdrachtgever dan beschikt DéVé Creations over een aansprakelijkheidsverzekering voor het dekken van eventuele kosten.
10.6 DéVé Creations is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
10.7 Indien de opdrachtgever enig aan de Opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan DéVé Creations, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van DéVé Creations met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.
10.8 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan DéVé Creations kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de Opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt. 

Artikel 11: Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de Opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan DéVé Creations kan worden toegerekend. 
11.2 DéVé Creations heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat DéVé Creations zijn verbintenis had moeten nakomen.
11.3 In geval van overmacht heeft DéVé Creations het recht om zijn verplichtingen op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
11.4 Indien DéVé Creations bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is DéVé Creations gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de Opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 12: Klachten
12.1 Klachten dienen bij voorkeur direct en maximaal binnen 14 dagen na afronding van de Opdracht, per email kenbaar gemaakt te zijn aan DéVé Creations. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat DéVé Creations er adequaat op kan reageren.
12.2 Indien een klacht naar het oordeel van DéVé Creations gegrond is, zal DéVé Creations de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal DéVé Creations kunnen besluiten tot het aanpassen van de factuur tot een lager bedrag. Ten alle tijden binnen de grenzen van artikel 10.
12.3 Indien de Opdrachtgever een klacht indient buiten de in 12.1 gestelde termijn en door tijdsverloop niet meer kan worden vastgesteld of de klacht gegrond is, bijvoorbeeld of een gebrek al aanwezig was op het moment van levering of dat dit later is ontstaan door een andere oorzaak buiten DéVé Creations’s verantwoordelijkheid, dan kan geen herstel of vervanging plaatsvinden.

Artikel 13: Ontbinding
13.1Indien na het sluiten van de overeenkomst aan DéVé Creations omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is DéVé Creations gerechtigd de overeenkomst van Opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en zijn vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de Opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 14: Overige bepalingen
14.1 DéVé Creations behoudt zich het recht voor om een Opdracht niet in behandeling te nemen.
14.2 DéVé Creations behoudt het recht om het resultaat van een Opdracht in de vorm van tekeningen en foto’s op haar website te plaatsen of te gebruiken voor elke andere vorm van publiciteit. DéVé Creations zal hierbij altijd het privacybelang van de Opdrachtgever in acht nemen.
14.3 Op alle rechtsbetrekkingen en Opdrachten waarbij DéVé Creations partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonachtig en/of gevestigd is. Bevoegde rechter is de Rechtbank te Utrecht.
14.4 Beide partijen zullen pas beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil te voorkomen.