Algemene voorwaarden

Artikel 1. | Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. DéVé Creations: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, kantoorhoudende aan Dorpsstraat 73, 3941 JL te Doorn en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 74906445.

2. Klant: iedere natuurlijke of rechts persoon die met DéVé Creations een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Consument: een Klant, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Partijen: DéVé Creations en de Klant gezamenlijk.

5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan DéVé Creations zich tegenover de Klant verbindt tot het verrichten van Werkzaamheden en/of de levering van Producten.

6. Webwinkelbestelling: een Overeenkomst betreffende de levering van Producten die middels de Webwinkel tot stand komt.

7. Webwinkel: www.devecreations.nl.

8. Werkzaamheden: de werkzaamheden waartoe DéVé Creations zich in het kader van de Overeenkomst tegenover de Klant heeft verbonden, waaronder, niet limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, adviesverlening, het vervaardigen van Ontwerpen, projectbegeleiding en het doen realiseren van Ontwerpen.

9. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door DéVé Creations aan de Klant te leveren zaken (voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten), ongeacht of deze los worden verkocht dan wel in verband met de uitvoering van Werkzaamheden door of namens DéVé Creations worden geïnstalleerd, gemonteerd of anderszins verwerkt.

10. Ontwerp: een in het kader van de Overeenkomst door DéVé Creations vervaardigd of te vervaardigen interieurontwerp, lichtplan, 3D-tekening, productplan of andersoortige impressie van een te realiseren situatie. 11. Schriftelijk: zowel communicatie op schrift als communicatie per e-mail.

 

Artikel 2. | Algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DéVé Creations, iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen.

2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten; indien de Klant zijn algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing verklaart, deelt DéVé Creations uitdrukkelijk aan de Klant mee dat DéVé Creations die algemene voorwaarden niet aanvaardt, waarna de Klant de keuze heeft tussen het accepteren van de algemene voorwaarden van DéVé Creations en het niet aangaan van de Overeenkomst.

3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van debepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht om in onderling overleg een vervangende regeling te treffen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

 

Artikel 3. | Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

1. Elk aanbod van DéVé Creations (waar onder haar offertes, aanbiedingen in de Webwinkel en op welke andere manier dan ook uitgebrachte aanbiedingen) is vrijblijvend. DéVé Creations kan haar aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen. Indien in zodanig geval, bijvoorbeeld in het kader van een bestelling in de Webwinkel, reeds betaling door de Klant heeft plaatsgevonden, zal DéVé Creations zo spoedig mogelijk zorgdragen voor terugbetaling.

2. Kennelijke (druk-en zet) fouten, vergissingen en verschrijvingen binden DéVé Creations niet.

3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van DéVé Creations, op de eventueel door DéVé Creations aangegeven wijze, door de Klant is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van DéVé Creations, komt de Overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DéVé Creations Schriftelijk heeft bevestigd deze afwijkende aanvaarding te accepteren. Van aanvaarding door de Klant wordt geacht eveneens sprake te zijn indien de Klant er kennelijk mee instemt dat DéVé Creations aanvangt met de uitvoering van de opdracht of levering.

4. Indien DéVé Creations de Klant, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke bevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Klant ter zake binnen twee werkdagen Schriftelijk bij DéVé Creations heeft geklaagd.

5. Mondelinge afspraken zijn slechts bindend nadat deze Schriftelijk door DéVé Creations zijn bevestigd.

 

Artikel 4. | Herroepingsrecht voor consumenten bij webwinkelbestellingen

1. De Consument kan een Webwinkelbestelling tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen herroepen. Indien een Webwinkelbestelling bestaat uit meerdere door de Consument geselecteerde Producten die elk tegen een individuele verkoopprijs zijn aangeboden, kan de Consument de Webwinkelbestelling ook gedeeltelijk herroepen door slechts met betrekking tot één of een aantal van de geselecteerde Producten het herroepingsrecht in te roepen.

2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid heeft de Consument geen herroepingsrecht bij de levering van volgens specificaties van de Consument te vervaardigen Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument (maatwerk).

3. De Consument kan de Webwinkelbestelling herroepen door per e-mail of door gebruikmaking van het door DéVé Creations aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij DéVé Creations. Zo spoedig mogelijk nadat DéVé Creations in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Webwinkelbestelling te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal DéVé Creations de herroeping per e-mail bevestigen.

4. De Consument dient gedurende de bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

5. Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan DéVé Creations retourneren.

6. De Consument is aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van de geretourneerde Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan volgens lid 4. DéVé Creations is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling.

7. Retour sturen van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Webwinkelbestelling volgens het bepaalde in lid 3 heeft herroepen.

8. Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.

9. DéVé Creations zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, verminderd met de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de Webwinkelbestelling aan de Consument terugbetalen, onder voorwaarde dat de Producten door DéVé Creations zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste instantie zijn betaald, niet voor terugbetaling in aanmerking.

 

Artikel 5. | Annulering van de overeenkomst anders dan op grond van artikel 4

1. Indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in de verkoop en levering van Producten en de Klant de bestelling annuleert, anders dan op grond van het bepaalde in artikel 4, blijft de Klant de volledige overeengekomen koopprijs verschuldigd.

2. Indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in het verrichten van Werkzaamheden en de Klant de Overeenkomst annuleert, is DéVé Creations gerechtigd te vorderen:

a) een vergoeding naar evenredigheid van de tot de annulering reeds verrichte Werkzaamheden, vermeerderd met 25%; en, 

b) vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die DéVé Creations ten tijde van de annulering reeds met derden is aangegaan met het oog op de vervulling van de overeengekomen opdracht.

 

Artikel 6. | Verplichtingen van de klant in het algemeen

1. De Klant staat ervoor in dat hij, al dan niet op verlangen van DéVé Creations, steeds alle informatie (waaronder sfeerbeelden, plattegronden e.d. mede begrepen) die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door DéVé Creations voorgeschreven wijze, aan DéVé Creations verstrekt. De Klant staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de Klant DéVé Creations steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Klant neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Klant is bovendien gehouden DéVé Creations zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. 

2. Voor een optimale uitvoering van de Overeenkomst is het noodzakelijk dat de Klant de aangegeven planning in acht neemt. 

 

Artikel 7. | Derden

1. DéVé Creations is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken.

2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die DéVé Creations bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan DéVé Creations, jegens de Klant een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden en gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden ook ten aanzien van de bedoelde derden, e.e.a. als ware zij in plaats van DéVé Creations, zelf partij bij de Overeenkomst.

3. Behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op de omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is DéVé Creations niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden aan wie zij de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaat.

4. DéVé Creations is onder geen beding aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van derden, en gebreken van zaken geleverd door derden, met wie de Klant ter zake zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook niet indien dit op advies of door bemiddeling van DéVé Creations is gebeurd. In geval van projectbegeleiding door DéVé Creations, is DéVé Creations dan ook niet aansprakelijk voor fouten en 

tekortkomingen van leveranciers en uitvoerende partijen die niet door DéVé Creations zijn gecontracteerd.

 

Artikel 8. | Termijnen

Alle eventuele uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waaraan DéVé Creations zich tegenover de Klant heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het na kunnen komen van deze termijnen is soms mede afhankelijk van derden of externe omstandigheden waarop DéVé Creations geen invloed heeft. Indien DéVé Creations een dergelijke termijn overschrijdt, dient de Klant DéVé Creations eerst Schriftelijk in gebreke te stellen, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen DéVé Creations haar verplichtingen alsnog kan nakomen. Indien nakoming binnen deze redelijke termijn niet alsnog plaatsvindt, kan de Klant de Overeenkomst voor dat gedeelte dat niet is nagekomen, door een Schriftelijke mededeling ontbinden, zonder dat de Klant aanspraak maakt op aanvullende schadevergoeding. 

 

Artikel 9. | Ontwerpen

1. De levering van een definitief Ontwerp wordt voorafgegaan door de levering van een conceptontwerp. Ten aanzien van conceptontwerpen maakt de Klant aanspraak op het uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen aantal correctierondes. De Klant kan een beroep doen op een kosteloze correctieronde onder de voorwaarde dat de eerder tussen Partijen gemaakte afspraken daardoor niet worden verlaten. Eventueel door de Klant gewenste wijzigingen die buiten een kosteloze correctieronde vallen, worden tegen het op dat moment gebruikelijke door DéVé Creations gehanteerde uurtarief uitgevoerd.

2. Het door de Klant al dan niet na wijziging daarvan akkoord bevonden conceptontwerp, betreft het definitieve Ontwerp.

3. De Klant dient bij de levering van een Ontwerp dan wel een concept daarvan, binnen zeven dagen te onderzoeken of DéVé Creations de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen c.q. de Klant correcties op het concept wenst en dient DéVé Creations daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat het Ontwerp aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. de Klant het Ontwerp als definitief aanvaardt. 

 

Artikel 10. | Levering van producten

1. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen. 

2. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant niet gerechtigd te weigeren om de Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten te voldoen, tenzij de Klant de Overeenkomst met betrekking tot die levering reeds heeft ontbonden op grond van artikel 8.

3. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, is DéVé Creations gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen. Dit geldt onverminderd het bepaalde in artikel 17.

 

Artikel 11. | Uitvoering van werkzaamheden op locatie van de klant

1. De Klant is tijdig vóór de uitvoering van de Werkzaamheden op locatie van de Klant verantwoordelijk voor het zorgdragen voor:

– het verkrijgen van toegang door de door DéVé Creations tewerkgestelde personen op de overeengekomen tijd en gedurende het overeengekomen tijdsbestek, tot de plaats van uitvoering van de Werkzaamheden;

– een ontruimde, bezemschone en werkklare werkplek;

 

– voldoende gelegenheid voor de aanvoer en opslag van zaken die bij de uitvoering van de Werkzaamheden worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de Overeenkomst eventueel te monteren, te installeren of anderszins te verwerken Producten;

– het beschikbaar stellen van de eventuele zaken waarvan is overeengekomen dat de Klant daarvoor 

zorgdraagt;

– het treffen en handhaven van alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen voor zover dat redelijkerwijs van de Klant kan worden gevergd.

2. De door DéVé Creations tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen, waaronder ten minste begrepen elektriciteit en sanitaire voorzieningen.

 

Artikel 12. | Kostenverhogende omstandigheden

1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen en die DéVé Creations niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het overeengekomen werk verhogen.

2. Kostenverhogende omstandigheden geven DéVé Creations recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.

3. Indien DéVé Creations van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen Partijen zo spoedig mogelijk overleg plegen over de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kosten-verhoging naar redelijkheid en billijkheid door de Klant zal worden vergoed.

4. De Klant is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding, het overeengekomen werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de Klant in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

 

Artikel 13. | Meerwerk

1. In geval van door de Klant gewenste wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, kan DéVé Creations slechts dan vergoeding van een meerprijs vorderen, als zij de Klant tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Klant die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

2. Een verzoek van de Klant tot wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, hoeft DéVé Creations niet te accepteren indien en voor zover dit redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd.

 

Artikel 14. | Onderzoek en klachten

Producten

1. Indien sprake is van losse verkoop van Producten, dient de Klant op het moment van leveren, althans zo spoedig mogelijk daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen en of de Producten vrij zijn van uiterlijk waarneembare schade. Indien dat volgens de Klant niet het geval is, dient hij daarvan meteen mededeling te doen aan DéVé Creations.

2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen 14 dagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk bij DéVé Creations te zijn ingediend. 

3. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen is geleverd in het kader van een consumentenkoop waarbij DéVé Creations Partij is, niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij DéVé Creations is geklaagd. Montage-, installatie- en andere aannemingswerkzaamheden

4. Het bepaalde in lid 5, 6 en 7 van dit artikel is uitsluitend van toepassing op door DéVé Creations aangenomen montage-, installatie- en/of andere aannemingswerkzaamheden zoals bedoeld in artikel 7:750 van het Burgerlijk Wetboek (het tot stand brengen en opleveren van een werk van stoffelijke aard); indien de Klant ter zake deze werkzaamheden zelf een overeenkomst met een of meer uitvoerende partijen/aannemers heeft gesloten, zijn de bedoelde artikelleden niet van toepassing en geldt het bepaalde in artikel 7.4.

5. Op het moment dat door de door DéVé Creations tewerkgestelde personen aan de Klant wordt meegedeeld dat de montage-, installatie- of andere aannemingswerkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor de Klant redelijkerwijs kenbaar is dat deze Werkzaamheden zijn voltooid, dient de Klant, behoudens het bepaalde in het volgende lid, direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken. 

6. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering van de montage-, installatie- of andere aannemingswerkzaamheden redelijkerwijs voor de Klant zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen meteen bij de oplevering aan de door DéVé Creations tewerkgestelde personen te worden gemeld. Indien de oplevering niet plaatsvindt in persoonlijke aanwezigheid van de Klant, dienen klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, binnen 14 dagen na de oplevering Schriftelijk bij DéVé Creations te zijn ingediend.

7. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet- kenbare gebreken, dienen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van 14 dagen nadat de Klant redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk bij DéVé Creations te zijn ingediend.

Overig

8. Klachten over andere Werkzaamheden dan aanneming van werk, zoals adviesverlening, projectbegeleiding en ontwerpwerkzaamheden, dienen door de Klant onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan DéVé Creations mondeling kenbaar te worden gemaakt en vervolgens binnen twee werkdagen Schriftelijk aan DéVé Creations te worden bevestigd.

Algemeen

9. Indien de Klant niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid tijdens de (op)levering uitdrukkelijk door de Klant is erkend, bijvoorbeeld middels een door de Klant ondertekend opleverings-formulier, vloeit er voor DéVé Creations uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.

10. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan DéVé Creations bestaan, met uitzondering van de gevallen waarin de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

11. Indien een klacht van een Consument in het kader van een Webwinkelbestelling, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Artikel 15. | Garantie en conformiteit

1. Ten aanzien van Producten geldt dat de garantie beperkt is tot de eventuele fabrieksgarantie die de fabrikant met de Producten meelevert. Een door DéVé Creations, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet echter niets af aan de dwingende wettelijke garantie van Consumenten (conformiteit).

2. In geval van een beroep op eventuele fabrieksgarantie vindt de afwikkeling daarvan plaats volgens de toepasselijke fabrieksgarantievoorwaarden van de fabrikant. De eventuele kosten die de toeleverancier van DéVé Creations in verband met een beroep op de fabrieksgarantie doorberekent, evenals de eventuele kosten die DéVé Creations maakt in verband met de bemiddeling bij een beroep op de fabrieksgarantie, komen voor rekening van de Klant.

3. Een aanspraak gebaseerd op non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van het Product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan DéVé Creations toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molest schade, onjuiste of onoordeelkundige 

behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de eventuele (gebruiks)voorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege DéVé Creations, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van DéVé Creations zijn uitgevoerd.

4. Ten aanzien van Werkzaamheden geldt dat binnen 18 maanden na afronding daarvan sprake blijkt te zijn van een toerekenbare tekortkoming van DéVé Creations in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, DéVé Creations de Werkzaamheden alsnog deugdelijk zal (doen) uitvoeren. In dat geval bepaalt DéVé Creations zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering daarvan. Onder toerekenbare tekortkoming als bedoeld in de eerste zin moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.

5. Voor een geldig beroep op het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is vereist dat de Klant ter zake binnen de toepasselijke termijn als bedoeld in het vorige artikel bij DéVé Creations heeft geklaagd.

 

Artikel 16. | Overmacht

1. DéVé Creations is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indienen voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar op basis van de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop DéVé Creations geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden, arbeidsongeschiktheid van de opdrachtneemster, epidemieën, pandemieën, brand, maatregelen van enige overheid, transportbeperkingen, oorlog of oorlogsdreiging, 

gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van DéVé Creations of derden. 

2. Indien en voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien DéVé Creations bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, is DéVé Creations gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

 

Artikel 17. | Opschorting en ontbinding

1. DéVé Creations is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden mede begrepen) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst DéVé Creations ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door DéVé Creations in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is DéVé Creations gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de Klant al zijn (toekomstige) betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst reeds volledig is nagekomen. 

3. Voorts is DéVé Creations gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

4. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door DéVé Creations op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.

5. Voor zover de grond die tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst heeft geleid, aan de Klant kan worden toegerekend, is de Klant verplicht de schade die DéVé Creations dientengevolge lijdt, te vergoeden.

6. Indien DéVé Creations de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 18. | Betalingen

1. Indien en voor zover hier over niet uitdrukkelijk een Schriftelijke afspraken zijn gemaakt, is DéVé Creations gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of gefaseerde betaling van de Klant te vorderen, waarbij geldt dat DéVé Creations een Consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs van de Producten. Echter, indien de Consument voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij wel aan deze keuze gebonden. Betaling ten tijde van de levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.

2. DéVé Creations is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen tegenover DéVé Creations is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 is DéVé Creations in geval van betalingsverzuim van de Klant dan ook gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Klant zijn betalingsverzuim heeft gezuiverd.

3. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door DéVé Creations aangewezen wijze en binnen de door haar vermelde termijn of op het daartoe aangegeven moment. In geval van overboeking hanteert DéVé Creations een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een aanbetaling of volledige vooruitbetaling.

4. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a.voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat.

 

5. Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is de Klant vanaf dat moment een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt de dan geldende wettelijke rente indien de Klant een Consument is.

7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt om de door de Klant verschuldigde bedragen te ontvangen, komen voor rekening van de Klant. Hierbij wordt ten nadele van de Consument niet afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten. 

 

Artikel 19. | Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan DéVé Creations kan worden toegerekend. Schade als gevolg van een omstandigheid als hiervoor bedoeld, biedt de Klant tegenover DéVé Creations geen aanspraak op schadevergoeding of enige andere compensatie.

2. DéVé Creations is niet aansprakelijk voor de ondeugdelijke werking van Producten als gevolg van door de Klant of in zijn opdracht door een derde uitgevoerde montage of installatie, evenmin als voor de eventuele schade en kosten die daaruit voortvloeien.

3. Projectbegeleiding en adviesverlening voert DéVé Creations uit naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. DéVé Creations verbindt zich ter zake deze Werkzaamheden echter uitsluitend tot een inspannings-verbintenis, zonder in te kunnen staan voor het behalen van de door de Klant gewenste resultaten.

4. In het kader van projectbegeleiding is DéVé Creations soms genoodzaakt om namens de Klant beslissingen te nemen. DéVé Creations streeft ernaar om dit zoveel mogelijk in overleg met de Klant te doen. Indien zulks onder omstandigheden redelijkerwijs niet van DéVé Creations kan worden gevergd, is DéVé 

Creations niet aansprakelijk voor de gevolgen van de gemaakte beslissingen.

5. DéVé Creations is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winsten schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

6. Mocht DéVé Creations aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft DéVé Creations te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient DéVé Creations hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van DéVé Creations ter zake vervalt. 

7. De aansprakelijkheid van DéVé Creations is beperkt tot ten hoogste het alsnog deugdelijk uitvoerenvan de Werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van DéVé Creations betrekking heeft, e.e.a. voor zover de Klant daarop aanspraak maakt op grond van artikel 15. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van DéVé Creations beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van DéVé Creations betrekking heeft. In geen geval zal de aansprakelijkheid van DéVé Creations meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door DéVé Creations afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van DéVé Creations dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

8. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 14, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen tegenover DéVé Creations één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop waarbij DéVé Creations Partij is niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

9. De Klant vrijwaart DéVé Creations van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan DéVé Creations toerekenbaar is. Indien DéVé Creations in dat verband door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant verplicht DéVé Creations zowel buiten als in rechte bij te staan en meteen al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Klant niet overgaan tot het nemen van adequate maatregelen, dan is DéVé Creations, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DéVé Creations en/of derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de Klant.

10. In geval van een consumentenkoop waarbij DéVé Creations Partij is, strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

11. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van DéVé Creations.

 

Artikel 20. | Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door DéVé Creations aan de Klant geleverde Producten blijven haar eigendom totdat de Klant al zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2. Het is de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht DéVé Creations hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan DéVé Creations of door DéVé Creations aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. DéVé Creations is bij betalingsverzuim van de Klant gerechtigd om de hier bedoelde Producten terug te nemen en te de-installeren en/of te demonteren. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Klant.

5. Als de Klant, nadat de Producten door DéVé Creations aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

 

Artikel 21. | Intellectuele eigendom

1. DéVé Creations behoudt zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door haar vervaardigde en geleverde Ontwerpen en andere stukken van welke aard dan ook, ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de Klant zelf of van derden. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, zowel tijdens als na de uitvoering van de Overeenkomst uitsluitend aan DéVé Creations voorbehouden.

2. De Klant verplicht zich de Ontwerpen en stukken als bedoeld in het vorige lid slechts aan te wenden voor het door beide Partijen beoogde gebruik en slechts voor zover dit gelet op de aard en strekking van de Overeenkomst noodzakelijk is. De Klant zal de goederen niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken anders dan in verband met toepassing van de vorige zin. 

3. Het is de Klant niet toegestaan om de door DéVé Creations geleverde Ontwerpen zonder tussenkomst van DéVé Creations te realiseren of geheel of gedeeltelijk te (doen) herhalen, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van DéVé Creations.DéVé Creations kan aan haar toestemming bijzondere voorwaarden verbinden, zoals betaling van een redelijke vergoeding.

4. In geval van een in breuk op de intellectuele eigendomsrechten van DéVé Creations, behoudt DéVé Creations zich alle rechten voor die haar op grond van de wet toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door haar vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

5. DéVé Creations heeft, met inachtneming van de redelijke belangen van de Klant, de vrijheid om Ontwerpen en/of foto’s te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

 

Artikel 22. | Slotbepalingen

1. DéVé Creations is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Klant daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.

2. DéVé Creations is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitendNederlands recht van toepassing.

4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 

5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van DéVé Creations een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is echter gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat DéVé Creations Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door haar aangewezen rechter te willen procederen.